ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní ustanovení, autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.osaporeality.cz (dále jen „stránky“) je společnost OSAPO nábytek s.r.o., IČO: 47987545, se sídlem Komenského 11, 789 69 Postřelmov, zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka 966 (dále jen „společnost“). Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který společnost umísťuje na stránkách.

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob (dále jen „nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „nařízení“), o zpracování Vašich osobních údajů společností:

Informace o zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se v souladu s nařízením v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení, rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Dle konkrétní situace může mezi osobní údaje náležet mimo jiné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jednotlivce (fyzické osoby). Mezi osobní údaje pak nepatří informace jako např. počet uživatelů internetové stránky.

Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je OSAPO nábytek s.r.o., IČO: 47987545, se sídlem Komenského 11, 789 69 Postřelmov, ID DS: i226xgx, kontaktní tel.: + 420 603 463 151, kontaktní e-mail: urbanek@osapo.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v rámci podkladů pro uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, osobní údaje zpřístupněné z veřejných rejstříků a dále osobní údaje vztahující se k průběhu smluvního vztahu (např. osobní údaje poskytnuté v souvislosti se zpracováním agendy daňové apod.).

K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a a které se vztahují k průběhu smluvního vztahu zpracováváme za účelem plnění právních povinností pro zabezpečení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., popř. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Pro zabezpečení účelu plnění právní povinnosti u agendy k potvrzení údajů o exekučním či insolvenčním řízení získáváme osobní údaje z veřejných rejstříků. Dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti, kterým je zajištění pořádku a bezpečnosti v jeho objektech, ochrany majetku společnosti, tak i Vašeho a zajištění důvěrnosti komunikace a sdělovaných informací. Uvedené oprávněné zájmy společnosti realizuje prostřednictvím kamerových systémů (tyto systémy však neslouží k systematickému monitorování nájemců).

Jak používáme Vaše osobní údaje?
Získané osobní údaje používáme při řízení, plánování a organizaci, zajištění plnění právních
a smluvních povinností ze smluvního vztahu, za účelem zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti v objektech společnosti, ochrany majetku společnosti nebo majetku Vašeho a k oprávněným zájmům vlastníka. K zajištění uvedených účelů zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v analogové formě osobního spisu a v informačních systémech splňujících podmínky bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
V oblasti platové agendy jsou Vaše osobní údaje v zákonem předepsaném rozsahu předávány orgánům veřejné moci, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, příp. exekutorům a insolvenčním správcům, kontrolním orgánům či orgánům činným
v trestním řízení.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se lhůtami stanovenými zejména výše uvedenými právními předpisy a interními předpisy upravujícími smluvní vztahy, dále pak v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Vaše osobní údaje mohou být předány do zahraničí pouze v případě, že to vyžaduje příslušná právní úprava, a to s Vaším vědomím.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V souladu se zpracováním osobních údajů společností můžete uplatnit následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení),
• právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení),
• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení),
• právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení),
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 nařízení),
• právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 nařízení).

Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat společnost na výše uvedené adrese, prostřednictvím DS, na telefonním čísle + 420 603 463 151 či e-mailu urbanek@osapo.cz nebo na adrese provozovny společnosti.

V Postřelmově dne 15.7.2022